Pasienková a lesná spoločnosť Davidov

Úvod

Pasienková a lesná spoločnosť bývalého urbariátu pozemkové spoločenstvo Davidov hospodári na spoločnej nehnuteľnosti, ktorú tvoria lesné pozemky a pasienky. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Davidov vo výmere 335 hektárov. Do roku 2004 patril spoločnosti ešte ďalší pozemok vo výmere cca 50 hektárov, ktorý si pri ROEP-ke privlastnila obec.
Lesy, ktoré tvoria spoločnú nehnuteľnosť, sú okrajovými časťami andezitových masívov, striedajúcich sa s vrstvami vulkanického popola. V drevinovom zložení našich lesov v značnej miere prevládajú buk a dub. V menšom meradle sa vyskytujú borovice a smrekovec opadavý. Na pasienkoch, ktoré sú do značnej miery zalesnené náletom, prevládajú dreviny - hrab, breza, osika, jelša.


Právna forma - Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou

Sídlo spoločenstva - Davidov 182

         IČO: 37 947 222
         DIČ: 2021991224

Orgány spoločenstva:

Výbor  -    Ing. Mikuláš Bačik - predseda
         Pavol Fejko - podpredseda
         Juraj Bačik
         Jozef Petrík
                     Mikuláš Vaľko

Dozorná rada - Milan Popaďák - predseda
          Ján Holub
                     
Pavol Fejko

Tel:      0911 782 692 - predseda
email:    palsdavidov@gmail.com