Aktuality

Pasienková a lesná spoločnosť bývalého urbariátu , pozemkové spoločenstvo 09303 Davidov
POZVÁNKA
Na Valné zhromaždenie Pasienkovej a lesnej spoločnosti bývalého urbariátu Davidov, ktoré sa uskutoční dňa 15.2.2020 hod. v Kultúrnom dome Davidov.
Ak na zasadnutí VZ nebude dostatočná účasť na to , aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa §15 odst. 2. zak. 97/2013, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice , mandátovej komisie
3. Kontrola uznesenia zo zhromaždenia konaného 2.3.2019
4. Správa o činnosti výboru za rok 2019
5. Sprava o hospodárení za rok 2019
6. Správa DR
7. Informácia výboru ohľadom parcely 323.
8. Doplnenie zmluvy PaLS Davidov o parcelu 323.
9. Návrh na rozdelenie zisku
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Žiadame Vás, prineste si pozvánku na VZ ,nakoľko slúži zároveň ako hlasovací lístok.
Prezentácia účastníkov VZ začína o 9.00 hod.
............................................................................................................................................................
Splnomocnenie
Ja dolu podpísaný /á/ ........................................................
Trvalým bydliskom:
číslo OP :
týmto splnomocňujem : .........................................................
Trvalým bydliskom:
číslo OP :
aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení Pasienkovej a lesnej spoločnosti ., pozemkové spoločenstvo 093 03 Davidov konanom dňa 15.2.2020 a v mojom mene hlasoval.
                              ...............................................
                              Podpis splnomocniteľa